• Obraz2

  PŁOMYK MONTESSORI

  Piekary Śląskie

Przewodnik po e-fakturze 

 

Podstawowe informacje

 1. Faktura elektroniczna zastępuje tradycyjną fakturę papierową.

 2. Informacja o udostępnieniu e-Faktury przesyłana jest na adres e-mail podany przez Państwa, w formularzu zgody na otrzymywanie e-Faktur.

 

Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej

 

 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

   
 2. Administracja Przedszkola „Płomyk-Montessori” (dalej: Administracja Przedszkola) wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.

  1.  
 3. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

  1.  
 4. Do podglądu oraz weryfikacji przesłanej faktury służy bezpłatne oprogramowanie "Adobe Acrobat Reader", które Rodzic / Prawny opiekun dziecka pobierze i zainstaluje we własnym zakresie. Oprogramowanie dostępne do pobrania na stronie http://get.adobe.com/reader/

  1.  
 5. Formularz zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej powinien zawierać dane pozwalające zidentyfikować Rodzica / Prawnego opiekuna dziecka oraz zostać poświadczony jego podpisem.

  1.  
 6. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym Administracja Przedszkola otrzymała prawidłowo wypełniony formularz akceptacji, pod warunkiem, że podany przez Rodzica / Prawnego opiekuna dziecka adres e-mail jest poprawny, a tym samym faktura będzie mogła zostać skutecznie doręczona.

  1.  
 7. Rodzic / Prawny opiekun dziecka jest uprawniony do wycofania akceptacji, o której mowa w pkt 6. Wycofanie akceptacji następuje według wzoru oświadczenia udostępnionego przez Administrację Przedszkola i obowiązuje od dnia następnego po dostarczeniu oświadczenia w sposób skuteczny w Administracji Przedszkola.

  1.  
 8. Wycofanie akceptacji wymaga podania w formie pisemnej danych identyfikacyjnych Rodzica / Prawnego opiekuna dziecka, zgodnie ze wzorem wycofania zgody.

  1.  
 9. Akceptacja nie wyłącza prawa Administracji Przedszkola do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.  

 10. Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana do Rodzica / Prawnego opiekuna dziecka z adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

  1.  
 11. Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury może być dokonana przez Rodzica /Prawnego opiekuna dziecka w sposób pisemny (ponowne złożenie oświadczenia w formie papierowej).

  1.  
 12. W przypadku braku powiadomienia przez Rodzica / Prawnego opiekuna dziecka, Administracji Przedszkola o zmianie adresu e-mail, faktury i wszelka korespondencja z tym związana kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne. Rodzicowi / Prawnemu opiekunowi dziecka przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

Pobierz - Formularz zgody na otrzymywanie e-faktur (PDF) PDF

  

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z objęciem dziecka wymogami edukacyjnymi, wychowawczymi i opiekuńczymi w czasie pobytu w przedszkolu, jest: Przedszkole Niepubliczne „Płomyk Montessori” pod adresem ul. Karola Miarki 21, 41-940 Piekary Śląski

  1.  
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jakie Państwo podali, można skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych dostępnym pod: adresem e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel. +48 32 381 53 00

 

 

Cele i podstawy przetwarzania danych:

 

 1. Dane przetwarzamy jako placówka oświatowa - Przedszkole Niepubliczne, a celem tego przetwarzania jest zapewnienie wypełnienia ciążących na nas obowiązkach statutowych określonych w Statucie Przedszkola i przepisach prawnych, m.in.:

  1. w celu zawarcia / wykonania umowy / umów które zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),

  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

   1.  
 2. Jako administrator Państwa danych zapewniamy Państwu prawo dostępu do swoich danych, możesz je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Informujemy również, że przysługuje Ci prawo przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Panią/Pana nam podanych, narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 

 3. Jako administrator dbamy o poufność przekazanych nam danych

  1.  
 4. Mamy obowiązek przechowywania dokumentacji przez okresy wyszczególnione w naszym Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik do Instrukcji Archiwizacyjnej. Po upływie okresu przechowywania dane są usuwane w sposób komisyjny zgodnie z obowiązującymi nas procedurami.

 

Odbiorcy danych

 

 1. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji, np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również w celu realizacji obowiązku związanego z Systemem Informacji Oświatowej (SIO), dane osobowe są i mogą być przekazywane wyłącznie określonym kategoriom odbiorców – zgodnie z obowiązującymi przepisami

  1.  
 2. Podane dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

 

Podanie danych jest

- niezbędne do zawarcia / wykonania umowy / umów które zawarliśmy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem, w celach, o których mowa w pkt III.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Back to top