Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 • PŁOMYK MONTESSORI
Piekary Śląskie

  PŁOMYK MONTESSORI

  Piekary Śląskie

Roczny  Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok 2021/2022

Podstawa​​ prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ;
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ;
 • Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego;
 • Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek;
 • Kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2021/2022;
 • Wnioski z nadzoru pedagogicznego 2020/2021;
 • Wnioski z przeprowadzonych  w roku szkolnym 2020/2021 ewaluacji wewnętrznych
 • Statut Przedszkola.

 

 

Roczny Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 2021-2022 | Cały dokument

 

Back to top