Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • PŁOMYK MONTESSORI
Piekary Śląskie

    PŁOMYK MONTESSORI

    Piekary Śląskie

STATUT

Przedszkola Niepublicznego „Płomyk Montessori”
w Piekarach Śląskich

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r.).

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
(Dz. U z 2017 r.).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r.).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
( Dz. u. z 2001 r. Nr 61 ).

8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r.).

9. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120).

10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.).

  

SPIS TREŚCI

Rozdział 1
Postanowienia ogólne str. 3

Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola str. 4

Rozdział 3
Warunki i sposób realizacji zadań przedszkola str. 6

Rozdział 4
Ogólne zasady organizacji zajęć w przedszkolu str. 8

Rozdział 5
Zasady naboru str. 11

Rozdział 6
Zasady finansowania str.11

Rozdział 7
Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu. str. 12

Rozdział 8
Organy przedszkola i ich kompetencje str.14

Rozdział 9
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola str.20

Rozdział 10
Współpraca z rodzicami str. 23

Rozdział 11
Postanowienia końcowe str.27

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

1. Przedszkole Niepubliczne „Płomyk Montessori” w Piekarach Śląskich, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem niepublicznym.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Piekarach Śląskich przy ul. Karola Miarki 21.

3. Organem założycielskim jest firma: Perforator Mikrotunelowanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mająca swą siedzibę w Piekarach Śląskich przy ulicy Karola Miarki 21.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty.

5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole: Przedszkole Niepubliczne „Płomyk Montessori” w Piekarach Śląskich.

6. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach, tablicach urzędowych, materiałach informacyjnych oraz w dokumentach sygnowanych przez placówkę.

7. Pieczątka używana przez placówkę zawiera treść: Przedszkole Niepubliczne „Płomyk Montessori”


Perforator Mikrotunelowanie Sp. z o.o.
ul. K. Miarki 21;
41-940 Piekary Śląskie

8. NIP: 4980239449

§2

Podstawa prawna działania przedszkola: przedszkole działa na podstawie wpisu do
Ewidencji Niepublicznych Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich pod nr 3/2011,
zgodnie ze Statutem Niepublicznego Przedszkola „Płomyk Montessori” w Piekarach Śląskich oraz z obowiązującymi aktami prawnymi.

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§3

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ogłoszonej dnia 11 stycznia 2017r., obowiązującej od dnia 1 września 2017 r. oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

§4

Przedszkole realizuje Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego ogłoszoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

 

§5

Celem działalności przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowane poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się.

 

§6

Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Promocja ochrony zdrowia.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania,
ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina,
grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16. Organizowanie zajęć umożliwiających dziecku podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej.

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

§7

Zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.


§8

Realizacja zadań w wyżej wymienionych obszarach zmierza do możliwie optymalnego osiągnięcia przez dziecko, na koniec wychowania przedszkolnego, umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.


§9

Główne metody pracy przedszkola to metody oparte na pedagogice Marii Montessori.

 

Rozdział 3

Warunki i sposób realizacji zadań przedszkola

§10

Organizacja zajęć w przedszkolu odbywa się poprzez następujące działania:

1. Nauczyciel organizuje zajęcia wspierające rozwój dziecka, wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu tzn. zajęcia kierowane i niekierowane, uwzględniając typowe dla tego okresu potrzeby rozwojowe, których spełnieniem powinna być dobrze zorganizowana zabawa zarówno w budynku jak i podczas codziennego pobytu na świeżym powietrzu.

2. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

3.Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

4. Nauczyciele diagnozują, obserwują i twórczo organizują przestrzeń rozwoju dzieci, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał w nich tkwiący oraz ich naturalne zaciekawienie światem.

5. Nauczyciele aranżują przestrzeń, by wpływała na aktywność dzieci i pozwoliła im na podejmowanie różnorodnych form działania np. poprzez organizację stałych i cza-sowych kącików zainteresowań oraz poprzez podejmowanie prac porządkowych.

1) W przedszkolu przestrzeń rozwoju dzieci zaaranżowana jest w/g zasad pedagogiki Marii Montessori.
2) Główne pomoce dydaktyczne w przedszkolu to materiał rozwojowy Marii Monte-ssori.

 

§11

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2. Program wychowania przedszkolnego w przedszkolu dopuszcza do użytku dyrektor
na wniosek nauczycieli.

3. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym
planie pracy przedszkola oraz miesięcznych planach pracy poszczególnych grup
przedszkolnych.

 

§ 12

1. W przedszkolu pomoc psychologiczno pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej działalności dydaktyczno - wychowawczej poprzez zintegrowane działania nauczycieli wspierające potencjał rozwojowy dziecka u którego rozpoznano indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

2. W miarę możliwości organizacyjnych przedszkole organizuje edukację dla dzieci
niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli nie
stwarzają one zagrożenia dla innych dzieci oraz są odpowiednie warunki dla
zachowania bezpieczeństwa i wsparcia rozwoju dziecka.

3. Przedszkole zapewnia warunki oraz odpowiednio przygotowaną kadrę
psychologiczno - pedagogiczną do realizacji przez dzieci Indywidualnych
Programów Edukacyjno - Terapeutycznych opracowanych przez zespoły d/s pomocy psychologiczno - pedagogicznej powołane dla określonego dziecka.

4. Zespoły monitorują systematycznie postępy w rozwoju dziecka i co najmniej 2 razy w ciągu roku dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka uwzględniającej efektywność realizowanego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego.

 

Rozdział 4

Ogólne zasady organizacji zajęć w przedszkolu

§13

1. Przedszkole pracuje przez cały rok kalendarzowy. Opieka nad dziećmi sprawowana jest w godzinach od 7.00 – 17. 00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. Przed-szkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta. Czas pracy może być zmieniony z powodu przyczyn losowych, niezależnych od organu prowadzącego przedszkole.

2. Organizację dnia w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

3. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci oraz właściwe zachowanie proporcji czasowej między formami pro-ponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci, zapewniający dzie-ciom pobyt na powietrzu ( w miarę sprzyjających warunków pogodowych).

4. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wyjścia do kina i teatru, wycieczki, uroczystości).

5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci w różnym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

6. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25.

7. Przedszkole przewidziane jest maksymalnie na 75 dzieci.

8. W przedszkolu łącznie mogą być maksymalnie 3 grupy.

9. Każdą grupą opiekuje się nauczyciel - wychowawca.

10. W grupach, których członkami są dzieci niepełnosprawne, proces dydaktyczno - wychowawczo- opiekuńczy współorganizuje nauczyciel oligofrenopedagog.

11. W każdej grupie pracuje nauczyciel prowadzący zajęcia z języka obcego nowożytnego w wymiarze pozwalającym na realizację celów z zakresu podstawy programowej.

12. W miarę możliwości organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowaw-czej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

13. W okresach obniżonej frekwencji (np. ferie wakacje, epidemia grypy itp.)
przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych, z zachowaniem zasady
nie przekroczenia obowiązującej liczebności grup określonej w paragrafie 13, ustęp 6.

 

§14

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) trzy sale dydaktyczne;
2) dwie szatnie;
3) pokój do spotkań rady pedagogicznej, indywidualnych konsultacji z rodzicami;
4) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;
5) kuchnię;
6) pomieszczenia sanitarne dla dzieci i dorosłych;
7) pomieszczenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych: indywidualnej
rewalidacji, zajęć logopedycznych, terapii psychologicznej, zajęć rehabilitacji
ruchowej oraz zajęć dodatkowych: balet, karate, zajęcia taneczne, nauka gry na
pianinie;
8) dwa ogrody przedszkolne;
a) ogrody przedszkolne wyposażone są w urządzenia rekreacyjne i sportowe, służące
do realizacji zadań wynikających z realizowanej podstawy programowej;
b) zasady pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym określa odrębny regulamin
Procedura organizowania wyjść i pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym oraz na
placu zabaw w Przedszkolu Niepublicznym „Płomyk Montessori” w Piekarach
Śląskich, który stanowi załącznik nr 1 do statutu.

 

§15

1. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; program
wycieczek oraz imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz
ich zdrowia i sprawności fizycznej.

2. Organizowane przez przedszkole wycieczki wynikają z realizacji zadań placówki.

3. Zasady organizacji wycieczek i wyjść poza teren przedszkola regulują odrębne
regulaminy i procedury - Regulamin wycieczek organizowanych w Przedszkolu
Niepublicznym Płomyk Montessori w Piekarach Śląskich, który stanowi załącznik nr 2
do Statutu.

4. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje
teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz inne wydarzenia wspierające realizację podstawy programowej.

 

§16

1. W przedszkolu mogą być prowadzone dodatkowe zajęcia finansowane przez
przez rodziców.

2. Udział dziecka w tych zajęciach jest dobrowolny.

3. Przedszkole może zmieniać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od
potrzeb.

 

Rozdział 5

Zasady naboru

§17

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wycho-wania i kształcenia w grupie przedszkolnej.

3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 lat.

4. Zapisy odbywają się każdego roku w terminie wyznaczonym przez dyrektora pla-cówki.

5. O przyjęciu dzieci do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń, przy zachowaniu zasady, że pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające oraz ich rodzeństwo.

6. W ciągu roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane do przedszkola jeżeli są wolne miejsca.

7. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest:
1) zgłoszenie dziecka w wyznaczonym terminie;
2) wpłata wpisowego ustalona przez organ założycielski.
3) podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo-
wychowawczo-dydaktycznych.

 

Rozdział 6

Źródła finansowania

§18

1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych
(abonament) za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne. Dopuszcza się możliwość sponsorowania przedszkola przez osoby prywatne, firmy oraz inne źródła.

2. Rodzic, w momencie podpisania umowy na opiekę przedszkolną, ponosi jednorazowy koszt ( wpisowe) w wysokości ustalonej przez organ założycielski, które podlega zwrotowi w momencie ukończenia przez dziecko edukacji przedszkol-nej.

3. Wysokość opłaty wpisowej na dany rok ustala organ założycielski.

4. Rodzice wnoszą 2 razy w ciągu roku opłaty pokrywające koszt materiałów edukacyjnych oraz higienicznych.

5. Opłata stała ( abonament) za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

6. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie dzieci tj. śniadanie, obiad, podwie-czorek.

7. Koszt wyżywienia dziecka ponoszą rodzice.

8. Wysokość odpłatności za wyżywienie i zasady odpłatności ustala dyrektor przed-szkola w porozumieniu z organem założycielskim;

9. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 15-go dnia każdego miesiąca.

§19.

Przyjęcie dziecka do przedszkola na okres roku, od września do sierpnia roku na-stępnego następuje po podpisaniu przez rodziców i dyrektora przedszkola umowy regulującej szczegółowe zasady pobytu dziecka w przedszkolu oraz uiszczeniu opłaty „wpisowej”.

 

Rozdział 7

Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu

§20

1. Przedszkole realizuje zasady zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1) wyrażania własnych opinii i uczuć;
2) akceptacji takim, jakie jest;
3) indywidualnego tempa i rozwoju, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
4) przebywania w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo;
5) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
7) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania;
8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczanego względami
bezpieczeństwa);
9) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
10) zdrowego i racjonalnego pożywienia, przygotowywanego zgodnie z obowiązują-cymi normami dla dzieci w wieku przedszkolnym;
11) życzliwego, podmiotowego traktowania;
12) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
13) szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
14) życzliwego traktowania;
15) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
16) poszanowania jego godności osobistej;
17) poszanowania własności;
18) opieki i ochrony;
19) samodzielności w podejmowaniu zadań, dokonywaniu wyborów;
20) wsparcia i pomocy w sytuacjach, gdzie pojawią się problemy;
21) znajomości swoich praw.

 

§21

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1. Kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych - szanować prawa innych.

2. Zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkolną.

3. Przestrzegać zasady bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim.

4. Troszczyć się o wspólne zabawki, pomoce i sprzęty oraz estetykę sali i otoczenia przedszkola.

5. Respektować polecenia nauczyciela.

6. Szanować poglądy i przekonania innych osób.

7. Zgłaszać nauczycielowi wszelkie niedyspozycje.

 

§22

W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz traktowania dziecka w sposób poniżający jego godność, naruszający bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne.

 

Rozdział 8

Organy przedszkola i ich kompetencje

§23

Organami przedszkola są:
1. Organ założycielski: firma Perforator Mikrotunelowanie sp. z o.o.
2. Dyrektor przedszkola.
3. Wicedyrektor do spraw pedagogicznych.
4. Rada Pedagogiczna.


§24

1. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe.

2. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych
przez te organy.

3. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.

 

§25

Zadania firmy Perforator Mikrotunelowanie sp. z o.o.:

1) organizowanie administracyjnej obsługi przedszkola;
2) nadzorowanie przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
3) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i BHP;
4) organizowanie gospodarczej obsługi przedszkola;
5) prowadzenie dokumentacji administracyjnej;
6) prowadzenie gospodarki finansowej;
7) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystywanie finansów przed-szkola;
8) kierowanie polityką kadrową przedszkola, powoływanie dyrektora zatrudnianie, zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
9) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy oraz przepisów BHP.;
10) prowadzenie dokumentacji księgowej, finansowej, kadrowej oraz innej wymaga-nej przez obowiązujące przepisy prawa;
11) zawieranie umów o świadczeniu usług pedagogiczno –dydaktyczno- wychowawczych z rodzicami.

 

§26


Zadania dyrektora przedszkola:

1. Kierowanie bieżącą działalnością przedszkola, reprezentowanie placówki na
zewnątrz.

2. Pełnienie roli bezpośredniego przełożonego dla wszystkich pracowników
zatrudnionych w przedszkolu.

3. Planowanie organizacji pracy na każdy rok szkolny.

4. Przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia
zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych
i dydaktycznych.

5. Zapewnianie odpowiednich warunków do jak najpełniejszej realizacji zadań
przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego,
bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i ogrodzie
przedszkolnym.

6. Troska o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

7. Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przedszkola ustalonego
porządku oraz dbałości o estetykę i czystość.

8. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą
przedszkola.

9. Opracowanie projektu budżetu przedszkola na dany rok szkolny.

10. Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w budżecie przedszkola;
ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.

11. Dokonywanie, co najmniej raz w ciągu roku, przeglądu technicznego budynku i
stanu technicznego urządzeń na placu zabaw.

12. Organizacja prac konserwacyjno – remontowych.

13. Odpowiedzialność za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji
przedszkola.

14. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola.

15. Współpraca z radą pedagogiczną i rodzicami.

16. Nadzorowanie współpracy z instytucjami odpowiadającymi za prawidłową realizację zadań oświatowych.

17. Wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem.

18. Zawieranie, w imieniu organu założycielskiego, umowy z rodzicami bądź opieku-nami dzieci o świadczenie usług przedszkola.

19. Skreślanie wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

20. Powoływanie wicedyrektora przedszkola d/s pedagogicznych oraz kierownika d/s
administracyjnych; określanie ich zakresu obowiązków.

21. Współpraca z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi.

 

§27

Zadania wicedyrektora przedszkola do spraw pedagogicznych :

1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli.

2. Opracowywanie dokumentacji pedagogicznej we współpracy z radą pedagogiczną.

3. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniami o
potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Pełnienie nadzoru nad sposobem dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5. Pełnienie nadzoru nad prawidłowym dokumentowania realizacji zajęć
specjalistycznych i dodatkowych.

6. Pełnienie nadzoru nad dokumentami planującymi organizację procesu edukacyjne-go.

7. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy.

8. Kierowanie pracami rady pedagogicznej.

9. Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

10.Pełnienie nadzoru nad przeprowadzanymi w placówce ewaluacjami wewnętrzny-mi.

11. Organizacja wewnątrzprzedszkolnych form doskonalenia zawodowego nauczycie-li.

12. Współpraca z rodzicami.

13. Współpraca z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola.

14. Nadzorowanie organizacji uroczystości przedszkolnych.

15. Opiniowanie innych dokumentów związanych z działalnością edukacyjną przed-szkola.

 

§28

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2. Wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu są członkami rady pedagogicznej a jej przewodniczącym jest wicedyrektor d/s pedagogicznych.

3. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu,
który określa zasady pracy i działalność rady pedagogicznej (załącznik nr 3).

§29

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

1. Przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian.

2. Opracowanie rocznych i miesięcznych planów pracy.

3. Uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej.

4. Ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach.

5. Ustalenie organizacji wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli.

6. Opracowanie rocznego sprawozdania z działalności opiekuńczo – wychowawczo –
dydaktycznej.

 

§30

Zadaniem rady pedagogicznej jest również:

1. Poszukiwanie optymalnych, w stosunku do potrzeb wychowanków, rozwiązań
metodycznych.

2. Pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

3. Planowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli.

 

§31


Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek:

1. Rzetelnie realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze placówki.

2. Aktywnie uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej.

3. Współdziałać i tworzyć atmosferę życzliwości.

4. Składać przed radą pedagogiczną sprawozdania z realizacji przydzielonych zadań.

5. Przestrzegać uchwał i postanowień rady pedagogicznej.

 

§32

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola,
który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania,
podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą
wymianę informacji.

2. Wszystkie organy przedszkola zobowiązane są do współpracy, przekazywania na
bieżąco informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

3. Zarządzenia władz zwierzchnich, przepisy prawne, zmiany w prawie oświatowym
dyrektor przekazuje na posiedzeniach rady pedagogicznej.

4. Z zarządzeniami dyrektora przedszkola zobowiązany jest zapoznać się każdy
nauczyciel i pracownik placówki oraz potwierdzić to własnym podpisem.

5. Przepływ informacji pomiędzy dyrektorem przedszkola, nauczycielami a rodzicami
odbywa się na zebraniach poszczególnych oddziałów, poprzez wywieszanie
informacji na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej placówki.

6. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki,
uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

7. W przypadku sporu między organami przedszkola, w których stroną jest dyrektor
placówki, podejmuje się następujące działania:

1) powołuje się zespół mediacyjny;
2) w skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów
przedszkola, z tym, że dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy
w zespole;
3) zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie
mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania problemu przyjąć
rozwiązanie w drodze głosowania;
4) decyzja zespołu mediacyjnego jest ostateczna, jednakże każdej ze stron
przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

Rozdział 9

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§33

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Liczbę etatów nauczycieli i innych pracowników corocznie określa arkusz
organizacji przedszkola.

3. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy (pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry).

4. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte w oparciu o
obowiązujące przepisy.

5. Zakres praw i obowiązków oraz zakres czynności pracowników niepedagogicznych
ustala dyrektor przedszkola.

6. Wynagrodzenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych określa umowa
cywilno-prawna.

8. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w przedszkolu.

 

§34

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową; odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

2. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

1) respektowanie praw dziecka i szanowanie jego godności;
2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z obo-wiązującym programem; organizowanie procesu dydaktyczno – wycho-wawczego umożliwiającego nabywanie różnorodnych doświadczeń, zapewniających dziecku wolność wyboru aktywności;
3) zapewnienie niezależnego i twórczego charakteru zabawowego, jako głównej aktywności dziecka;
4) prowadzenie działań prozdrowotnych, promujących zdrowy styl życia;
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
6) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie zabezpie-czenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz udokumentowanie tych obserwacji;
7) prowadzenie diagnozy przedszkolnej w grupie 5-letnich i 6-letnich dzieci;
8) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
9) wypracowanie własnych metod pracy z dzieckiem uwzględniających jego możliwości rozwojowe i zainteresowania;
10) współpraca ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną;
11) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
12) dbałość o warsztat prac poprzez gromadzenie pomocy naukowych, dydaktycz-nych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
13) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
14) współdziałanie z rodzicami w obszarze wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno – wychowawczej realizowanego w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
15) udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowaw-czym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;
17) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

§35


1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci
podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów,
zabaw w ogrodzie itp.

2. Do zadań nauczycieli, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole należy:

1) uwzględnianie w planie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, potrzeby
równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
potrzeby różnicowania zajęć w każdym dniu, zasady niełączenia zajęć z tym
samym rodzajem aktywności;
2) organizowanie stanowisk zabawy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeń-stwa;
3) organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
w warunkach zapewniających bezpieczeństwo dzieciom;
a) kontrola miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw)
oraz sprzętu, pomocy i innych narzędzi;
4) kształtowanie bezpiecznych postaw i nawyków dzieci oraz korygowanie
niewłaściwych z punktu widzenia bezpieczeństwa zachowań wychowanków;
5) asertywne reagowanie na konflikt i problemy wychowawcze, poznanie sposobów
postępowania z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze;
6) organizowanie w razie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia akcji
ratowniczo – ewakuacyjnej; ; stosowanie w swoich działaniach obowiązujące
przepisy BHP i przeciwpożarowe;
7) udzielanie pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w razie wypadku; udzielenie
natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna,
powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub
zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura; 8) niedopuszczalne jest przebywanie dzieci bez nadzoru nauczyciela;
a) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym
czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi; nauczyciel
opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje
go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

 

§36

1. Pracownicy nie będący nauczycielami zobowiązani są do współdziałania
i wspomagania nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych
i opiekuńczych dla dobra i bezpieczeństwa dziecka.

1) Każdy pracownik zobowiązany jest do:
a) współpracy z innymi pracownikami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
dzieciom w przedszkolu oraz w czasie ich wyjść na plac zabaw oraz poza teren
przedszkola;
b) tworzenia dobrego klimatu przedszkola, przestrzegania praw dziecka, kultury w
kontaktach ze współpracownikami przedszkola oraz rodzicami;
c) podejmowania działań sprzyjających budowaniu pozytywnego wizerunku
przedszkola w środowisku lokalnym oraz podnoszeniu jakości świadczonych
usług;
d) przestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP
i przeciwpożarowych oraz procedur HACCP;
e) dbałości o mienie przedszkola w tym powierzony sprzęt, przedmioty i przybory;
f) powiadomienia dyrektora o wypadkach oraz wszelkich zauważonych
nieprawidłowościach związanych z działalnością przedszkola, a przede wszystkim
o sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci;Rozdział 10

Współpraca z rodzicami

§37.

1. Rodzice wychowanków przedszkola mają prawo do:

1) zapoznania się z pomieszczeniami przedszkola i terenem zabaw;
2) zapoznania się ze statutem placówki, planami pracy przedszkola;
3) decydowania o udziale swojego dziecka w poszczególnych zajęciach;
4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, na bieżąco o stanie zdrowia i szczegółowo o postępach w rozwoju - w terminie umówionej konsultacji;
5) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn, trudności edukacyjnych i wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
6) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi swoich wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
7) organizacji dla dziecka, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno - pedagogicznej na zasadach określonych przez przepisy prawa oświatowego.
2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy organizacji pracy przedszkola i prowadzonego nadzoru pedagogicznego organizowane są dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

3. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

4. Uwagi i skargi dotyczące pracy nauczycieli, personelu pomocniczego lub funkcjono-wania przedszkola należy zgłaszać u dyrektora w godzinach jego urzędowania.


§38

1. Nauczyciele mają obowiązek współdziałać z rodzicami w sprawach wychowania
i nauczania ich dzieci z uwzględnieniem praw rodziców do znajomości zasad
wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, realizowanych programów w danym oddziale i uzyskiwania
informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju polegającym
w szczególności na:

1) zapoznaniu rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz
z programami wychowania przedszkolnego, realizowanymi w danym oddziale
i włączaniu ich do kształtowania u dzieci określonych tam wiadomości
i umiejętności;
2) informowaniu o realizowanych zadaniach wychowawczych i kształcących;
3) przekazywaniu w ramach ustalonych konsultacji indywidualnych, rzetelnych
informacji o sukcesach i kłopotach dzieci;
4) przekazaniu rodzicom dzieci w formie pisemnej informacji o postępach
w rozwoju dziecka przynajmniej 1 raz w roku szkolnym;
5) przekazaniu rodzicom dzieci w formie pisemnej informacji o gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
6) pozyskiwaniu informacji od rodziców dotyczących potrzeb i trudności, a także
uzdolnień i zainteresowań dzieci;
7) organizowaniu zebrań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na
tematy wychowawczo-dydaktyczne nie rzadziej niż 2 razy w roku;
8) organizowaniu spotkań oraz zachęcaniu rodziców do konsultacji ze specjalistami
z poradni psychologiczno -pedagogicznej;
9) organizowaniu zajęć otwartych dla rodziców nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym;
10) bieżącym informowaniu o pracy przedszkola w tym powierzonego oddziału
poprzez tablice ogłoszeń i codzienne kontakty;
11) organizowaniu konsultacji indywidualnych z rodzicami co najmniej 2 razy
w semestrze;
12) zachęcaniu rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola
oraz włączaniu rodziców w działalność przedszkola wynikającą ze spełniania
statutowych zadań;
13) wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.

 

§39

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego Statutu;
2) przestrzeganie procedur i regulaminów określających zasady postępowania w placówce w określonych obszarach;
3) respektowanie uchwał i postanowień rady pedagogicznej;
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola w godzinach otwarcia pla-cówki, osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:
a) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola regulują odrębne przepisy zawarte w dokumencie Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w Przedszkolu Niepublicznym „Płomyk Montessori” w Piekarach Śląskich, która stanowi załącznik nr 4 do statutu;
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
6) przyprowadzanie do przedszkola dziecka w dobrym stanie higienicznym;
7) zapewnienie dziecku odpowiedniego ubioru, dostosowanego do panujących wa-runków atmosferycznych i umożliwiającego uczestniczenie w zajęciach na terenie placówki, ale także w wyjściach poza nią;
8) ocena stanu zdrowia dziecka, ponieważ do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe;
a) W przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych prócz pierwszej pomocy przedmedycznej ( dezynfekcja skaleczenia, opatrzenie rany), ani podawać żadnych leków;
b) W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (kaszel, katar, biegunka, wymioty, podwyższona temperatura) personel wezwie rodziców w celu odebrania dziecka do domu;
9) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
10) informowanie o wszelkich ograniczeniach związanych ze stanem zdrowotnym dziecka ( np. alergie, ograniczenia w wysiłku fizycznym itp.);
11) złożenie pisemnej prośby do dyrektora przedszkola o wydanie zgody na podawanie dziecku leku (potwierdzone przez lekarza).


§40


Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przedszkola w sytuacji, gdy:

1. Narusza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej.

2. Rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie 7 dni od dnia upomnienia przez dyrektora placówki (skreślenie dziecka nie zwalnia rodziców od uiszczenia należnej opłaty).

3. Rodzice zataili informację o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającym prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.

4. Brak jest porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a agresywne zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci.

5. Nie są przestrzegane przez rodziców postanowienia niniejszego statutu.

6. Rozwiązania umowy z rodzicami przez przedszkole dokonuje się po pisemnym
poinformowaniu rodziców o zaistniałej sytuacji, ewentualnym spotkaniu z
rodzicami, a w przypadku braku porozumienia przekazaniu pisemnego
powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez dyrektora placówki.


§41

1. Rodzice mają prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z miesięcznym
wyprzedzeniem, bez podania przyczyn.

2. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w
formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie obowiązuje
ich pełna odpłatność za okres jednego miesiąca od rezygnacji.

3. Przedszkole ma prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z miesięcznym
wyprzedzeniem, szczególnie w przypadku braku porozumienia między rodzicami a
przedszkolem w kluczowych sprawach dotyczących wychowania dziecka.

4. Rozwiązanie umowy przez przedszkole dokonuje się z zachowaniem następującej
procedury:

1) pisemne poinformowanie rodziców;
2) spotkanie z rodzicami;
3) w wypadku braku porozumienia przekazanie pisemnej informacji o rozwiązaniu
umowy.

 

§42


Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) okresowe zebrania grup rodziców - co najmniej 2 razy w ciągu roku lub częściej
w zależności od potrzeb;
2) indywidualne konsultacje inicjowane zgodnie z potrzebami przez nauczyciela -
wychowawcę, nauczycieli - specjalistów lub rodziców w zależności od potrzeb, nie
rzadziej niż 2 razy w semestrze;
3) integracyjne spotkania dzieci, rodziców i pracowników przedszkola - warsztaty
edukacyjne, uroczystości przedszkolne, pikniki i inne po uzgodnieniu
zainteresowanych stron, zgodnie z planem pracy przedszkola ustalonym na dany
rok szkolny;
4) tablica informacyjna;
5) strona internetowa przedszkola;
6) media społecznościowe.

 

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§43

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie używane jest określenie statut - oznacza to Statut Przedszkola Niepublicznego "Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich.

2. Ilekroć w niniejszym dokumencie używane jest sformułowanie rodzice, dotyczy ono również opiekunów prawnych dziecka, nie będących jego rodzicami.

 

§44

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, wychowanków, pracowników obsługi i administracji.

2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu:
1) zostanie on zamieszczony na stronie internetowej przedszkola oraz tablicy
informacyjnej dla rodziców;
2) będzie udostępniany, na prośbę zainteresowanych, przez dyrektora;


§45

1. Prawo nadawania statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień należy do organu założycielskiego placówki.

2. Organ prowadzący, każdorazowo po nowelizacji statutu, opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje go do publicznej wiadomości.

 

§46

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpo-wiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 

§47

1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczas obowiązujący statut.

Back to top