Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 • PŁOMYK MONTESSORI
Piekary Śląskie

  PŁOMYK MONTESSORI

  Piekary Śląskie

Procedura postępowania z dzieckiem chorym

                                           Obowiązująca
W przedszkolu niepublicznym " płomyk montessori" w piekarach śląskich

 

Podstawa prawna:

 • · Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1384 z późniejszymi   zmianami),
 • Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
 • ·  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • · Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.)
 • · Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
 • · Statut Przedszkola.

 

ROZDZIAŁ I

 

CEL PROCEDURY I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Procedurę opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.
 1. Procedura reguluje zasady postępowania z chorym dzieckiem w przedszkolu.
 1. Zakres stosowania procedury dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców i opiekunów prawnych wychowanków placówki.

 

ROZDZIAŁ II

 

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA  -  ZADANIA

 1. Edukacja dzieci w zakresie utrwalania prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia:
 • budowanie świadomości prozdrowotnej dziecka;
 • propagowanie aktywności fizycznej;
 • propagowanie zdrowego odżywiania się;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 1. Edukacja pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków:
  1. a) spotkania z przedstawicielami służby zdrowia, Sanepid-u;
  2. b) ulotki, artykuły.
 1. Współpraca z rodzicami w obszarze higieny i zdrowia dzieci.
 1. Stworzenie warunków do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla dzieci                    i pracowników placówki.

 

ROZDZIAŁ  III

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe;
 1. a) dziecko przyprowadzone do przedszkola, traktowane jest jako dziecko zdrowe

   i uczestniczy we wszystkich formach zajęć - w tym w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych

   i ćwiczeniach gimnastycznych;

 1. b) w sytuacji zauważenia  jakiegokolwiek odstępstwa od pełni zdrowia dziecka (np. dziecko ma gorączkę, kaszel, katar, wysypkę lub zmiany skórne, biegunkę, wymiotuje, nie chce spożywać pokarmów, skarży się na ból gardła...) rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek podjąć działania mające na celu wyjaśnienie objawów i podjęcie ewentualnego leczenia.
 1. 2. Rodzice mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich informacji dotyczących chorób, chorób przewlekłych, czy dolegliwości dziecka (np. alergie pokarmowe i związane z nimi szczególne wymagania żywieniowe, schorzenia wziewne, choroby serca, cukrzyca, epilepsja czy epizody padaczkowe...).
 1. W przypadku choroby przewlekłej dziecka, na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania dyrekcji placówki pisemnej, szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu dziecka w grupie rówieśniczej.
 1. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dzieci w dobrym stanie higienicznym;
 1. a) podjąć, w razie konieczności, działania skutecznie eliminujące niedobory w tym zakresie ( np. wyeliminowanie wszawicy, obcięcie zbyt długich paznokci itp.);
 2. b) współpracować z pracownikami przedszkola w wyeliminowaniu problemów higienicznych dziecka np. wszawicy;
 1. Obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dzieciom ubioru adekwatnego do panujących warunków pogodowych, zajęć realizowanych w danym dniu w przedszkolu oraz sugestii nauczyciela.
 1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, pasożytniczej lub zatrucia pokarmowego, rodzice/opiekunowie prawni wychowanka przedszkola zobowiązani są do poinformowania dyrekcji placówki o zachorowaniu dziecka.
 1. Rodzice są zobowiązani zareagować, możliwie szybko, na wezwanie nauczyciela informującego o nagłym pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka ( przybycie osobiste do placówki lub poinformowanie o konieczności odbioru dziecka osoby upoważnionej, której dane osobowe placówka posiada).
 1. Rodzice dziecka z chorobą przewlekłą, które musi przyjmować leki w czasie pobytu w przedszkolu, przed przyjęciem do placówki zobowiązani są do przedłożenia informacji: na jaką chorobę dziecko choruje, jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania) oraz uzgodnić z nauczycielem procedurę podawania leków;
 1. a) rodzice zobowiązani są dostarczyć zlecenie lekarskie oraz pisemnie upoważnić nauczycieli do podawania dziecku leków. - załącznik  nr 1;
 2. b) wymóg pisemnego upoważnienia dotyczy również sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga wykonania innych czynności związanych z chorobą przewlekłą dziecka (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę....).

 

ROZDZIAŁ IV

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

 1. Realizacja zadań edukacyjnych z zakresu wychowania zdrowotnego.
 1. Konsekwentne wdrażanie nawyków kształtujących zachowania prozdrowotne.
 1. Stwarzanie optymalnych, z punktu widzenia zdrowotnego, warunków w salach zajęć do pracy  i zabawy dzieci ( np. właściwa temperatura, wietrzenie pomieszczeń, bezpieczne rozmieszczenie pomocy dydaktycznych...).
 1. Systematyczne kontrole miejsca pracy i zabawy dzieci - sale zajęć i place zabaw.
 1. Organizacja zajęć w placówce oraz poza nią zgodna z przepisami bezpieczeństwa i higieny.
 1. Obserwacja dziecka pod kątem ewentualnych zmian w wyglądzie i w zachowaniu, mogących wynikać z rozwijającej się choroby i w zależności od zaobserwowanych objawów chorobowych:
 1. a) poinformowanie rodziców o zauważonych zmianach podczas odbioru dziecka z przedszkola bądź;
 2. b) powiadomienie rodzica telefonicznie o zauważonych symptomach mogących być następstwem choroby oraz zobowiązanie opiekuna do odbioru dziecka z przedszkola.
 1. W sytuacji podejrzenia, iż niepokojące objawy mogą być wynikiem choroby zakaźnej, odizolowanie dziecka od pozostałych członków grupy oraz zapewnienie mu w tym czasie opieki nauczyciela lub innego pracownika przedszkola.
 1. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi placówki podejrzenie wszawicy u dziecka;

          

 1. a) dyrektor placówki zarządza dokonanie, przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną, kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu);
 2. b) dyrektor zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę  o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy;    
 3. c) dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci;
 4. d) po upływie 7 -10 dni stan czystości skóry głowy dzieci, po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców, powinien zostać, na polecenie dyrektora, skontrolowany.
 1. 9. W stanach nagłych (np. utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia  i odmrożenia, zatrucia...), gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia działań pomocy przedlekarskiej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego;
 1. a) nauczyciel udzielając pomocy, powinien: ocenić sytuację i zabezpieczyć teren, miejsce zdarzenia, ocenić stan poszkodowanego dziecka, wezwać pomoc lub wyspecjalizowaną pomoc medyczną, jeśli jest taka potrzeba, zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowego urazu lub uszkodzenia, przystąpić do akcji ratowniczej;
 2. b) należy zapewnić dziecku komfort psychiczny, mieć z nim ciągły kontakt słowny oraz być przy nim do czasu przejęcia przez służbę medyczną lub rodziców/opiekunów prawnych;
 3. c) jednocześnie o sytuacji nauczyciel powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka oraz dyrekcję placówki;
 4. d) nauczyciel jest zobowiązany stosować się do poleceń wezwanej służby medycznej oraz spisać protokół z zaistniałej sytuacji;
 5. e) w przypadku braku obecności przy zdarzeniu rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, nauczyciel, opiekun zajmujący się dzieckiem, za zgodą lekarza/ratownika medycznego, towarzyszy mu w drodze do szpitala  i tam oczekuje na przybycie rodziców.
 1. Pracownicy przedszkola nie mają prawa podawać dzieciom żadnych leków.
 1. a) wyjątek stanowią dzieci z chorobą przewlekłą dla których przyjęcie leku jest koniecznością, o czym stanowi pkt. 8 rozdział III;
 2. b) nauczyciel musi wyrazić zgodę na podawanie dziecku leków;

c ) nauczyciel podaje lek w obecności osoby nadzorującej tę czynność;

 1. d) pracownicy wyznaczeni przez dyrektora do podawania dziecku leku/ środka leczniczego są zobowiązani potwierdzić podanie dziecku leku/ środka leczniczego poprzez złożenie czytelnych podpisów w sporządzonym rejestrze;

e ) rejestr zawiera imię  i nazwisko dziecka, nazwę podawanego leku/ środka leczniczego, dawkę leku/ środka leczniczego, datę i godzinę  - załącznik nr 2;

 1. f) Upoważnienie i zgoda- – zał. nr 3. są przechowywane w aktach dziecka.

 

ROZDZIAŁ V

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA

 1. Monitorowanie i wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego dzieciom.
 1. Współpraca z rodzicami w obszarze ochrony zdrowia dzieci.
 1. Podejmowanie starań w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla dzieci.
 1. Informowanie o wystąpieniu choroby zakaźnej lub wszawicy  rodziców innych dzieci  poprzez wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej.
 1. Nadzór nad personelem pomocniczym placówki w zakresie prawidłowego wykonywania zadań związanych z utrzymaniem odpowiednich standardów higieniczno - sanitarnych w placówce;

 

 1. a) w razie stwierdzenia przypadku zachorowania na chorobę zakaźną zobowiązanie personelu pomocniczego przedszkola do podjęcia dodatkowych działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby ( np. dodatkowa dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia, wymiana pościeli, ręczników, wietrzenie pomieszczeń, zastosowanie odpowiednich preparatów działających na bakterie, wirusy i grzyby...).

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.
 1. Za zapoznanie pracowników i rodziców (opiekunów prawnych) wychowanków z zakresem niniejszej procedury odpowiada dyrektor przedszkola.
 1. a) Z Procedurą postępowania z dzieckiem chorym w przedszkolu Niepublicznym "Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich rodzice zostaną zapoznani podczas pierwszego zebrania, każdorazowo, w nowym roku szkolnym oraz poprzez zamieszczenie tekstu procedury na stronie internetowej przedszkola i na gazetce w szatni przedszkola.
 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać, z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej i rodziców, dyrektor placówki;

 

 1. a) proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Back to top