Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • PŁOMYK MONTESSORI
Piekary Śląskie

    PŁOMYK MONTESSORI

    Piekary Śląskie

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkolu niepublicznym „PŁOMYK MONTESSORI”” w Piekarach śląskich

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Procedurę opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.
2. Procedura reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.
3. Ilekroć w procedurze używa się określeń:
„Przyprowadzanie dzieci do przedszkola” – rozumiemy przez to doprowadzenie dziecka do szatni lub sali przedszkolnej i oddanie pod opiekę nauczyciela.
„Odbieranie dziecka z przedszkola” –rozumiemy przez to osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola.
4. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są rodzice/ prawni opiekunowie/wszyscy pracownicy przedszkola.
5. Na rodzicach /opiekunach prawnych/ osobach upoważnionych spoczywa obowiązek przyprowadzania i obierania dzieci z przedszkola.

6. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.

7. Odpowiedzialność za dziecko, które przebywa na terenie przedszkola w obecności rodzica, ponosi rodzic.
8. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazać nauczycielom aktualne numery telefonów.

 

II. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1. Rodzice proszeni są o przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godziny 8.40, aby mogły one uczestniczyć w pełnym cyklu pracy realizującej założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz aby, przychodząc później, nie zakłócały pracy innych dzieci.

2. O ewentualnym późniejszym przyprowadzeniu dziecka ( po godz. 9:00 ) do przedszkola lub jego nieobecności rodzice/opiekunowie zobowiązani są poinformować nauczyciela lub administrację placówki do godziny 9.00 .
Nr telefonów kontaktowych: 600 915 845 lub 32 381 53 00

3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu przekazania dziecka w szatni lub drzwiach sali przedszkolnej;

a) rodzice są proszeni o nie wchodzenie z dzieckiem do sali ( krótkie pożegnanie z dzieckiem powinno mieć miejsce w szatni lub w drzwiach sali );
b) jeżeli konieczne jest przekazanie nauczycielowi ważnej informacji, należy zrobić to w możliwie zwięzły sposób, albo wpisać informację w zeszycie dla rodziców, który znajduje się na stoliku w szatni.
4. Nauczyciel przedszkola, ani żaden pracownik przedszkola, nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
5. Rodzic zobowiązany jest zwrócić uwagę, aby dziecko nie zabierało do przedszkola przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci.
6. Nauczyciel, przyjmujący dziecko od rodziców, zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia;

a) nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty w przypadku ich zgubienia lub zniszczenia.

5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe i czyste.

6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.

7. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

8. Alergie pokarmowe, wziewne i inne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy wszelkie prośby rodziców/opiekunów dotyczące np. spożywania przez dzieci określonych pokarmów, wychodzenia na spacer itp. będą przestrzegane).

 

III ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Dziecko można odbierać z przedszkola w godzinach od 1300 do 1700 ;

a) dzieci, które nie jedzą podwieczorku w przedszkolu, prosimy odebrać do godziny 1430;
b) dzieci, które jedzą podwieczorek w przedszkolu, prosimy odbierać między godziną 1445 a 1700.

2. O ewentualnych zmianach w odbieraniu dzieci z przedszkola, rodzice/opiekunowie zobowiązani są poinformować nauczyciela lub administrację (najlepiej w formie sms - dla celów dowodowych) na nr tel. 600 915 845.

3. W przypadku braku powiadomienia przedszkola o odebraniu dziecka przed obiadem lub podwieczorkiem, koszt posiłku zostanie naliczony na fakturze za wyżywienie.

4. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka - załącznik nr 1.

5. Wypełnione oświadczenie o osobach upoważnionych do odbierania dziecka rodzice/prawni opiekunowie osobiście przekazują nauczycielkom grup na początku każdego roku szkolnego;

a) upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola;
b) może ono zostać w każdej chwili zmienione lub odwołane;
c) o ewentualnych zmianach osób upoważnionych do odbierania dzieci rodzice/prawni opiekunowie pisemnie informują nauczyciela;
d) kopie upoważnień winne być do wglądu wszystkich nauczycieli mających dyżur do godziny 17.00.

6. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

7. Osoba upoważniona ,w momencie odbioru dziecka z przedszkola, powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i okazać go na żądanie personelu przedszkola.

8. Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez rodzica lub osobę wskazaną w upoważnieniu;

a) w przypadku próby odebrania dziecka z przedszkola przez osobę nieupoważnioną przez rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel/ dyrektor przedszkola odmawiają wydania dziecka z przedszkola;

b) dziecko pozostanie pod opieką nauczyciela do momentu przyjścia po nie rodzica/prawnego opiekuna lub osobę upoważnioną do jego odebrania.

c) jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczycielki, a dyrektor przedszkola lub inna upoważniona osoba niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu ustalenia dalszego postępowania.

9. Dzieci z przedszkola mogą być odbierane tylko przez osoby pełnoletnie;

a) w przypadku zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka konieczności odebrania dziecka przez osobę niepełnoletnią, wymagane jest upoważnienie dla tej osoby podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z dyrektorem przedszkola lub nauczycielem.

10. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rodzeństwo i inne dzieci, z którymi rodzice/prawni opiekunowie przychodzą do placówki;

11. Prosimy rodziców, by odbierając dziecko, umożliwili dziecku pożegnanie się z nauczycielem poprzez uściśnięcie dłoni. Dla nauczyciela jest to sygnał, że od tego momentu odpowiedzialność za dziecko przejmuje rodzic;

12. Gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, wymaga się od rodzica/prawnego opiekuna, aby fakt odebrania był zaakcentowany poprzez skuteczną informację przekazaną nauczycielowi ;

a) po odebraniu dziecka należy opuścić plac zabaw.

13. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np.: upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa;

a) personel przedszkola ma obowiązek wówczas zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy;
b) wezwać drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola;
c) jeżeli powyższe jest niemożliwe, personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.

14. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

16. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 1700, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie o zaistniałym fakcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub osoby upoważnione do jego odbioru;

a) nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.

17. Po godzinie 17.15 nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola o fakcie nieodebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna;

a) o godz. 17.30 dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka;
b) z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków.
c) dalsze czynności związane z opieką nad dzieckiem podejmuje Policja.

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby upoważnione do odbioru dzieci.

2. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.

3. Rodzice dzieci/prawni opiekunowie, na pierwszym zebraniu każdego roku szkolnego, zostają zapoznani przez nauczycieli z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

4. Tekst procedury jest wywieszony na gazetce dla rodziców i stronie internetowej przedszkola.

5. Procedura obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

 

 

 

Back to top