Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Ograniczenie działalności przedszkola

29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r.

 

27.03.2021

 

Od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświat w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Przedszkole Niepubliczne Płomyk Montessori w Piekarach Śląskich nie będzie realizowało świadczeń na terenie placówki.

W tym okresie praca będzie organizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych na terenie placówki prowadzone będą w godzinach 7:30- 15:30 zajęcia opiekuńcze dla:

 

1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
2. dzieci, których rodzice:


a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

Wyżej wymienieni Rodzice dzieci wnioskują do dyrektora placówki o objęcie ich dziecka opieką ( formularz wniosku do pobrania).

 

Zasiłek opiekuńczy

Rodzice / Opiekunowie prawni mogą starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za wskazany w rozporządzeniu okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

PDF

Pobierz WNIOSEK O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

 

 

Back to top