Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  Procedury bezpieczeństwa w związku z otwarciem przedszkola

 

Aneks nr 2

20.07.2020

 
 
  Procedury bezpieczeństwa w związku z otwarciem przedszkola

 

Aneks nr 2

20.07.2020

 

Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym "Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich obowiązującej od 14 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 

Podstawa: Wytyczne Przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W dokumencie Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym "Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich obowiązująca od 14 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie Zarządzenia nr 16 /2019/2020 Dyrektora Przedszkola Niepublicznego Płomyk Montessori w Piekarach Śląskich z dnia 10 lipca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:


1. Punkt 2 rozdział II otrzymuje brzmienie:

2. Ze względu na sytuację epidemiczną powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczona na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko; z tym, że:

  • powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie;
  • powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewnione leżakowanie.


2. Do punktu 2 rozdział II dodaje się podpunkt " a" w brzmieniu:

a) W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci

 

3. Do punktu 6 rozdział III dodaje się podpunkt "a" w brzmieniu:

a) Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnością - po uprzednim ustaleniu zasad pomiędzy rodzicem a nauczycielem

 

4. Do rozdziału IV wprowadza się punkt "14" w brzmieniu:

14. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego, zasady adaptacji, w tym przebywanie na terenie placówki rodziców dziecka, ustala się indywidualnie z dyrekcją przedszkola a następnie z nauczycielem grupy do której będzie uczęszczać dziecko.

 

a) Rodzice dzieci, które znajdują się w okresie adaptacji, zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym "Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich obowiązującą od 14 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i przestrzegania jej postanowień

 

b) Rodzice dzieci, które znajdują się w okresie adaptacji, zobowiązani są do złożenia deklaracji o fakcie, iż dziecko jest całkowicie zdrowe i nie miało kontaktu z osobami zarażonymi, przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji

 

Back to top