Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  Procedury bezpieczeństwa w związku z otwarciem przedszkola

 

Aneks nr 1

25.06.2020

 
 
  Procedury bezpieczeństwa w związku z otwarciem przedszkola

 

Aneks nr 1

25.06.2020

 

Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym "Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich obowiązującej od 14 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

W dokumencie Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym "Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich obowiązującej od 14 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. na podstawie Zarządzenia nr 15 /2019/2020 Dyrektora Przedszkola Niepublicznego Płomyk Montessori w Piekarach Śląskich z dnia  23 czerwca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Punkt 2 rozdział II otrzymuje brzmienie:

2. Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grup przedszkolnych będzie ograniczona, przy spełnieniu warunku przypadającej na członka grupy ( wraz z nauczycielami) powierzchni 3m2.

 

2. Do punktu 2 rozdział II dodaje się podpunkt " a" w brzmieniu:

a) W grupie może przebywać do 16 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczę dzieci - nie więcej niż o 2.

 

Dyrekcja Przedszkola Płomyk Montessori w Piekarach Śląskich

 

Back to top